Házirend

Tisztelt Vendégeink!

A Pöttöm Vidéki park tulajdonosa, nagy hangsúlyt helyez Vendégei biztonságára, és törekszik arra, hogy ezt az ide látogató Vendégek is szem előtt tartsák. Ennek érdekében csak olyan Látogatók belépését engedélyezzük a Pöttöm park területére, akik elfogadják és betartják az park alábbiakban részletezett házirendjét.

Felhívjuk Kedves Vendégeink figyelmét, hogy a belépőjegy megváltásával a házirendet, illetve azPöttöm Vidéki park Jegyvásárlási Szabályzatát automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

HÁZIREND

 1. A Pöttöm Vidéki parkban minden személy a jelen HÁZIREND és a Jegyvásárlási Szabályzat hatálya alá tartozik. A belépőjegy megvásárlásával Vendégeink a jelen HÁZIREND és a Pöttöm Vidéki park Jegyvásárlási Szabályzat hatályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Azon személyeket, akik a birtok területén belül a házirendbe ütköző magatartást tanúsítanak, a Pöttöm Vidéki parkszemélyzete, ill. a rendőrség a birtok területéről való távozásra szólíthatja fel, illetve kivezetése iránt intézkedhet. Ezen személyek távozásra kényszerítése nem szünteti meg az Pöttöm Vidéki parktulajdonosának, üzemeltetőjének, azon jogait, amelyek a területén tanúsított magatartásból kifolyólag ezen személyekkel szemben jogszabály szerint megilletik. A Pöttöm Vidéki parkterületén belül minden látogató köteles a személyzet, illetve a rendőrség által adott felszólításoknak eleget tenni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani. A jelen HÁZIREND minden Kedves Vendégünk biztonságát és zavartalan szórakozását hivatott biztosítani, ezért biztonsági szolgálatunk és minden munkatársunk feladata, hogy annak betartatásáról gondoskodjon.
 2. A Pöttöm Vidéki parktulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az olyan személyek belépését a létesítmény területére, illetve onnan való távozásra szólíthatja fel, és kivezettetheti azon személyeket, akik:

 

  1. lázasak, fertőzőek, vagy sérült nyílt sebfelülettel rendelkeznek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt állnak vagy ittasak,
  2. olyan magatartást tanúsítanak a Pöttöm Vidéki parkterületén belül, amely az üzemeltető megítélése szerint a többi vendég szórakozását hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja,
  3. fenyegető vagy sértő szavakat, kifejezéseket használnak, vagy egyéb olyan módon viselkednek, amely a nyugalom megzavarására alkalmas,
  4. nem tartják be az írásos vagy szóban közölt biztonsági előírásokat, ill. olyan módon viselkednek, amellyel saját vagy más Látogatók biztonságát veszélyeztethetik.
 1. A Pöttöm Vidéki parkterületére érkező minden Látogató köteles belépőjegyet váltani, azt az itt tartózkodás ideje alatt végig megőrizni, és a programszervező kérésére felmutatni. Minden olyan személy, aki érvényes belépőjegy nélkül tartózkodik a Pöttöm Vidéki park területén, vagy az ily módon történő belépést megkísérli, kitiltható a létesítmény területéről.
 2. A Pöttöm Vidéki parktulajdonosa törekszik arra, hogy a lehető legtöbb programban való részvételt biztosítsa Látogatói számára. Emellett azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés és a belépő árának bármilyen mértékű visszatérítése nélkül megváltoztassa a Pöttöm Vidéki parkműködési vagy az egyes programok rendjét, részben vagy egészben átmenetileg lezárja a Parkot, vagy felfüggessze valamely programját az időjárási körülmények, illetve bármely különleges esemény miatt a Vendégek biztonsága és a rend fenntartása érdekében.

 

 1. A Pöttöm Vidéki parklátogatása során a Vendégeket ért esetleges károkért a Park tulajdonosa, üzemeltetője, illetve programszervezője semmilyen felelősséget nem vállal, beleértve ebbe bármilyen esetleges kényelmetlenséget, vagyoni vagy nem vagyoni kárt is, amely a Vendéget az Pöttöm Vidéki parkszervezett programokon való részvételkor, vagy a Pöttöm Vidéki parkesetleges lezárása, kiürítése során érte.

 

 1. A belépőjegyek nem átruházhatók, nem cserélhetők vissza, azok árát vissza nem térítjük, és bármilyen, illetéktelen személy által elvégzett változtatás folytán érvénytelenné válnak. A jegyek nem jogosítanak belépésre olyan produkciókra, eseményekre, amelyek látogatása a csak arra szóló külön belépővel történhet. A belépőjegy által fedezett szolgáltatások körét az aktuális programismertetők tartalmazzák.
 2. Tilos a létesítmény területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, engedély nélkül tüzet rakni, balesetet okozó tárgyat bevinni, (a Pöttöm Vidéki parkáltal a produkciók, játékok részeként a Vendégek részére biztosított felszerelésen kívül) szúróeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközöket, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, ill. közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

 

 1. Építési területre és a vendégek elől elzárt területre tilos belépni.

 

 1. Itt az állatok, növények vannak otthon! Vigyázzunk rájuk, itt mi vagyunk a vendégek!

 

 1. A parkot 16 éven aluli vendégek csak felnőtt kísérővel látogathatják. Szellemi fogyatékos, gyengén látó, illetve hallássérült vendégek csak állandó kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a létesítmény területén.
 2. A parkban tartózkodó gyermekek testi épségének védelme a szülők, kísérők feladata, a fenntartó ezért felelősséget nem vállal.
 3. Gyermekcsoportok esetén a csoport vezetője a belépés előtt köteles megnevezni a gyermekekért felelős nagykorú kísérőt. A Pöttöm Vidéki Parkban való tartózkodás ideje alatt a megnevezett nagykorú kísérő, vagy kísérők felelősek a gyermekek felügyeletéért, biztonságukért és mindenfajta károsodástól való megóvásukért.
 4. A parkban végzett tevékenység során saját és mások testi épségéért mindenki maga felel, kiskorúak esetében értelemszerűen a szülő vállal felelősséget.
 5. A park rendeltetésszerű használatáért és megóvásáért – ami mindenkinek kötelessége- a látogatók anyagi és javítási felelősséggel tartoznak.
 6. A játszótéren készült eszközök gyermekek számára készültek. A felnőttek számára is használható eszközöket megjelöltük.
 7. A gazdasági udvart gyermek-vendégeink felnőtt kíséretével látogathatják. Gazdasági udvarban a kiírások be nem tartásából bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a Park üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.
 8. Szigorúan tilos a kerítésekre, falakra vagy az épületekre felmászni, a Park épületeit vagy berendezéseit bármilyen módon rongálni, mely utóbbi büntetni rendelt tevékenység esetén az Pöttöm Vidéki park  tulajdonosa, minden esetben él a Büntető Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv által biztosított jogaival.
 9. Kérjük Vendégeinket, hogy arra alkalmas, lehetőleg lapos talpú, zárt lábbeliben látogassák meg létesítményünket. A nem megfelelő lábbeli viseléséből adódó balesetekért nem vállalunk felelősséget.
 10. A Pöttöm Vidéki park  területére a Látogatók zavartalan tartózkodása és a gazdasági udvar állatainak nyugalma érdekében háziállatok nem hozhatók.
 11. A Pöttöm Vidéki park  területén és minden épületében tilos a dohányzás, erre kizárólag a kijelölt helyen van lehetőség.
 12. A Pöttöm Vidéki park  tulajdonosa, illetve általa erre feljogosított szervek vagy személyek a Pöttöm Vidéki park  produkcióiról időről-időre fotó-, illetve videó felvételeket készítenek, amely felvételeken a látogatók is szerepelhetnek. A jelen HÁZIREND elfogadásával Vendégeink hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pöttöm Vidéki park  tulajdonosa, üzemeltetője és általa erre feljogosított szervek vagy személyek ezen felvételeket időbeli korlátozás nélkül bármilyen promóciós, reklám- vagy hirdetési tevékenységük során szabadon, bármilyen formában felhasználják. Vendégeink elismerik továbbá, hogy az ezen felvételekkel kapcsolatos szerzői jogok kizárólagosan a Pöttöm Vidéki park  tulajdonosát, üzemeltetőjét, illetve adott esetben általa erre feljogosított szerveket vagy személyeket illetik.
 13. Látogatóink a Pöttöm Vidéki park  minden produkcióját saját felelősségükre látogatják, illetve vesznek részt azokban. Kérjük, hogy saját biztonságuk és zavartalan szórakozásuk érdekében minden esetben vegyék figyelembe és kövessék a kihelyezett figyelmeztető táblák és feliratok által közölt, illetve a munkatársaink által adott előírásokat és tanácsokat.
 14. A talajviszonyok miatt, egyes időjárási körülmények (hó, eső) esetén a Pöttöm Vidéki park  a talaj több helyen csúszós lehet. Kérjük, hogy Vendégeink ezt vegyék figyelembe a közlekedés során.
 15. A Pöttöm Vidéki park  területén esetleg bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a Park üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen panaszt később csak akkor veszünk figyelembe, ha azt Tisztelt Vendégünk a Pöttöm Vidéki park  elhagyása előtt közli munkatársainkkal, akik erről jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek elmaradása esetén, a Pöttöm Vidéki park  elhagyása után semmilyen reklamációt nem fogadunk el.
 16. A Pöttöm Vidéki park területén a Gazdasági udvarban a kiírások be nem tartásából bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a Park üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.
 17. A Pöttöm Vidéki park területén ellopott vagy elveszett tárgyakért a Pöttöm park tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget, ezért kérjük, hogy értékes vagyontárgyaikat ne hozzák magukkal!
 18. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Park dolgozóinak utasításait.
 19. Amennyiben valamely Vendégünk a jelen HÁZIREND szándékos vagy gondatlan megszegésével a Pöttöm Vidéki park tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, programszervezőjének kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Kiskorú látogatóink által okozott károkért felnőtt kísérőjük (kísérőik), ennek hiányában törvényes képviselőjük felel.
 20. Vendégeink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban, vagy írásban megtenni. A vásárlók könyve a házirend mellett kifüggesztve áll a Vendégek rendelkezésére. A Park vezetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.
 21. A parkba látogató vendégek jelenlétükkel elfogadják a házirend szabályait.

Biztosra vesszük, hogy minden Kedves Vendégünk együttműködésére számíthatunk abban, hogy a Pöttöm Vidéki park minden Látogatónk számára biztonságos, és minél felhőtlenebb szórakozást nyújthasson.

JEGYVÁSÁRLÁSI SZABÁLYZAT

1. A belépőjegy megvásárlásával Tisztelt Vendégünk jogosultságot szerez a Park teljes területének használatára, kivéve az építési területeket .

2. Vendégeink a jegy megvásárlásával elfogadják a házirendet és a Jegyvásárlási Szabályzatot, amely olvasható honlapunkon és a Park fedett épületében nyomtatott formában. Tisztelt Vendégünk kérésére a HÁZIRENDET teljes szövegének kinyomtatott változatát a rendelkezésére bocsátjuk.

3. A Pöttöm Vidéki park nyitva tartását előzetes bejelentkezés alapján alakítjuk.

4. A tulajdonos és programszervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben ezt szükségesnek ítéli – bármikor megváltoztassa az Pöttöm Vidéki park programját.

5. Minden, a Pöttöm Vidéki park belépő Kedves Vendégünknek érvényes belépőjeggyel kell rendelkeznie, amelyet mellé karszalagot kap ezt köteles itt tartózkodása alatt végig megőrizni.

8. Az árak megtalálhatóak honlapunkon, illetve a rendezvények programplakátjain.

9. A jegyek árát nem térítjük vissza.A Jegyvásárlási Szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartjuk.